Wszystko o IKZE

IKZE – Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego, jest to forma indywidualnego dobrowolnego oszczędzania na emeryturę w ramach III filaru, powiązana z ulgami podatkowymi. Możliwość założenia Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) pojawiła się w 2012 r.

Środki wpłacane w danym roku na IKZE można odliczyć od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych i pomniejszać płacony podatek.  Dodatkowo, wypłaty z konta IKZE, po osiągnięciu ustawowego wieku 65 lat, są opodatkowane jedną, zryczałtowaną 10% stawką podatku. Jest to rozwiązanie znacznie korzystniejsze w stosunku do poprzednio obowiązujących stawek 18 % i 32 % czy 19%.

Obecnie, polski system emerytalny opiera się na trzech elementach, nazywanych filarami, z których pierwsze dwa są obowiązkowe, a trzeci – dobrowolny.

Pierwszym filarem jest ZUS, do którego przekazywane jest 12,22% każdej Twojej pensji. Drugi filar OFE. Obecnie wybór OFE nie jest obowiązkowy i można zdecydować o oszczędzaniu tylko w ZUS. Jeśli wybrałeś OFE dla siebie, trafia tam 2,92% Twojej pensji.

Trzeci filar to dodatkowe możliwości oszczędzania na przyszłość, powiązane z ulgami podatkowymi i korzystnymi warunkami. Taką możliwością jest właśnie Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego.

PTE – Powszechne Towarzystwo Emerytalne to spółka akcyjna powołana specjalnie do tego, aby zarządzać i administrować funduszami emerytalnymi. Licencję na działanie PTE wydaje KNF (Komisja Nadzoru Finnsowego). PTE zarządza funduszem emerytalnym odpłatnie. Władzami towarzystwa są: zarząd, rada nadzorcza i walne zgromadzenie akcjonariuszy.

DFE – Dobrowolne Fundusze Emerytalne są tworzone i zarządzane przez powszechne towarzystwa emerytalne. Aktywa DFE są wydzielone od aktywów PTE.

Jak założyć IKZE?

Wystarczy, że podpiszesz umowę z DFE PZU. DFE PZU wystawi potwierdzenie zawarcia umowy, które wraz z wnioskiem o wypłatę transferową należy złożyć w swoim dotychczasowym funduszu. W ciągu 14 dni środki zostaną przeniesione do DFE PZU.

Tak, jeśli wpłacałeś środki na rachunek IKZE przez co najmniej 5 lat kalendarzowych. Do wypłaty liczą się łącznie lata kalendarzowe, w których dokonywałeś wpłat we wszystkich instytucjach.

Można dokonywać wpłat tylko do jednego IKZE.

Wpłaty i wypłaty z konta IKZE

Informacja o środkach znajdujących się na rachunku jest przesyłana w regularnych odstępach czasu, nie rzadziej niż co 12 miesięcy, e-mailem lub listem.

Minimalna jednorazowa wpłata własna na IKZE w DFE PZU wynosi 50 zł. Suma wpłat nie może przekroczyć limitu rocznego, który w 2018 r. wynosi 5331 zł. Wpłat można dokonywać jednorazowo lub w ratach. W każdej chwili można zmienić wysokość dokonywanych wpłat miesięcznych lub zawiesić wpłaty.

Wersja elektroniczna wniosku o wypłatę̨ lub zwrot środków jest dostępna na stronie pzu.pl/ikze w zakładce Oszczędzam na IKZE – Formularze. Wniosek o wypłatę̨ należy złożyć na formularzu. Natomiast przy zwrocie i wypłacie transferowej formularz nie jest wymagany – wystarczy pismo.

Kto może założyć IKZE?

IKZE może otworzyć każda osoba, która ukończyła 16 lat, z tym, że osoby niepełnoletnie mogą wpłacać środki tylko w roku kalendarzowym, w którym uzyskują dochody z umowy o pracę.

Tak, możesz założyć IKZE jeśli rozpoczynasz pracę, nawet jeśli nie masz jeszcze 18 lat. Jednak jeśli nie ukończyłeś 18 lat, Twoje wpłaty na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego nie mogą przekroczyć dochodów uzyskanych przez Ciebie w danym roku z pracy wykonywanej na podstawie umowy o pracę.

Tak, możesz podpisać umowę i dokonywać wpłat na rachunek IKZE w 2016 r. Zgodnie z przepisami, na IKZE mogą oszczędzać osoby pracujące w zawodach niepodlegających oskładkowaniu przez ZUS.

Tak, sędziowie i prokuratorzy mogą zawierać umowy na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego i są uprawnieni do dokonania odliczenia z tytułu wpłat na IKZE.

Przychody uzyskiwane przez sędziów oraz prokuratorów stanowią na gruncie ustawy PIT przychody ze stosunku służbowego i są uznawane za przychody uzyskiwane przez pracownika. Są one opodatkowane na zasadach ogólnych, czyli według skali podatkowej, dzięki temu możliwe jest dokonanie odliczeń z tytułu wpłaty na IKZE.

Tak, rolnicy mogą zawierać umowy IKZE.

Rolnicy, którzy opłacają podatek rolny, nie mogą odliczać wpłat na IKZE. Wpłaty na IKZE mogą odliczać jedynie rolnicy, którzy uzyskują dochody z działów specjalnych produkcji rolnej, rozliczane się na zasadach ogólnych (według skali podatkowej) lub podatkiem liniowym. Również rolnicy, którzy rozliczają się w oparciu o kartę podatkową, nie mogą odliczać wpłat na IKZE.

Tak, duchowni mogą zawierać umowy IKZE.

Przychody uzyskiwane przez duchownych z tytułu pełnienia funkcji o charakterze duszpasterskim podlegają podatkowi dochodowemu w formie ryczałtu od przychodów. Przy opodatkowaniu w formie ryczałtu nie można odliczać wpłat na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego.

Duchowni z tytułu pełnienia funkcji o charakterze duszpasterskim mogą się rozliczać również na zasadach ogólnych przewidzianych w ustawie PIT. Przy takim sposobie rozliczania mogą odliczać wpłaty na IKZE.

Duchowni mogą też odliczać wpłaty na IKZE, jeśli osiągają dochody z tytułu stosunku pracy.

Tak, przedstawiciele służb mundurowych mogą zawierać umowy na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego i są uprawnieni do ulgi podatkowej. Dotyczy to pracowników:

  • Policji,
  • Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu,
  • Centralnego Biura Antykorupcyjnego,
  • Straży Granicznej,
  • Państwowej Straży Pożarnej,
  • Służby Więziennej,
  • Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego,
  • Biura Ochrony Rządu.

Odliczenia nie można dokonać, jeśli uzyskiwane przez przedstawicieli służb mundurowych dochody są zwolnione z podatku.

Ulgi podatkowe

Nie musisz tego robić, ale jest to korzystne. Przepisy zobowiązują̨ do rozliczenia podatku od całej wypłaty lub zwrotu środków zgromadzonych na IKZE.

Tak:

  • jeśli zrezygnujesz z IKZE wcześniej, od zwróconej kwoty zapłacisz podatek według obowiązującej skali podatkowej (obecnie to 18% lub 32%). Podatek rozliczysz samodzielnie w deklaracji PIT.
  • jeśli wypłacisz środki po ukończeniu 65. roku życia, przy wpłacaniu na IKZE przez co najmniej 5 lat, od otrzymanej kwoty zapłacisz tylko 10-procentowy zryczałtowany podatek dochodowy. Podatek obliczy i odprowadzi za niego instytucja prowadząca IKZE.

Inne pytania

O zmianach należy informować na piśmie – możesz skorzystać z Formularza zmiany danych na rachunku IKZE w DFE PZU, dostępnego na stronie pzu.pl w zakładce Oszczędzam na IKZE – Formularze. Informację o zmianie danych prześlij pocztą na adres: PZU Centrum Operacji SA, ul. Postępu 18a, 02-676 Warszawa.

Zmianę danych możesz zgłosić też online po zalogowaniu się na swoje konto. Wydrukujemy nowe dane i prześlemy je do Ciebie z prośbą o podpisanie i odesłanie na powyższy adres.

Masz więcej pytań?

Zadaj je naszym ekspertom!

without
http://kontoikze.pl/wp-content/themes/blake/
http://kontoikze.pl//
#0B3B83
style1
paged
Ładuję artykuły...
//
#
on
none
loading
#
Sortuj galerię
http://kontoikze.pl/wp-content/themes/blake
on
yes
yes
off
Enter your email here
off
off